Základy spracovania obrazu - K3

Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu - K2

Naposledy modifikované: 16.5.2011

Letný semester šk. r. 2010/2011

Podmienky pre ukončenie predmetu: pričom

Prednášky šk.r. 2010/2011

Úvod do problematiky

Vlastnosti digitálneho obrazu

Obrazové transformácie

Predspracovanie obrazu

Segmentácia

Reprezentácia a popis

Rozpoznávanie obrazu

Textúry

Literatúra

R. Gonzalez, R. Woods: Digital Image Processing, Addison Wesley, 1992

Šonka, Hlaváč, Boyle: Image processing, Analysis and Machine Vision, 2nd edition, International Thomson Publishing Inc., 1999, USA

Šonka, Hlaváč: Počítačové vidění, Grada 1992