Elena Sikudova, PhD.

Pic 1

Latest news

more

Dôležité linky


Študent Streda
Singerová 10:30
Richter 11:00
Javorek 13:00
Szabo 13:30
Margeta 14:30
Brindza 15:00
Dubovský 15:30
Sedláček
Témy záverečných prácDIPLOMOVKY

Časový plán

Téma: Jozef Richter Combining Global and Local Features for Image Retrieval
Popis: Naštudovanie, zlepšenie a implementácia metódy na kombináciu globálnych a lokálnych príznakov pri vyhľadávaní obrazov v rastúcich databázach. Porovnanie s existujúcimi metódami.
Požiadavky: použitie Matlab-u alebo OpenCV knižnice

Téma: Marek Dubovský Superpixel saliency
Popis: Naštudovať metódy tvorby superpixlov a hľadania významných oblastí v obraze. Na tomto základe vytvoriť alebo modifikovať metódu hľadania významných oblastí pomocou superpixlov. Výsledok porovnať s existujúcimi metódami.
Požiadavky: použitie Matlab-u alebo OpenCV knižnice

Téma: Maroš Brindza Deep learning saliency
Popis: Naštudovať teóriu hlbokých neurónových sietí a aplikovať ju na hľadanie významných oblastí. Porovnať s existujúcimi metódami hľadania významných oblastí.
Požiadavky: použitie Matlab-u alebo OpenCV knižnice

Téma: Jakub Sedláček Detekcia významných oblastí s využitím genetických algoritmov.
Popis: Naštudovať teóriu genetických algoritmov a hľadania významných oblastí. Vylepšenie existujúcej alebo návrh novej metódy detekcie významných oblastí s využitím genetických algoritmov. Porovnanie s existujúcimi metódami hľadania významných oblastí.
Požiadavky: použitie Matlab-u alebo OpenCV knižnice

Téma: Tomáš Szabo Vizualizácia dát získaných eye-trackingom
Popis: Naštudovať metódy vizualizácie dát získaných sledovaní pohybu očí pri riešení konkrétnych úloh. Navrhnúť spôsob vyhodnotenia správnosti riešenia úlohy.
Požiadavky: použitie Matlab-u alebo OpenCV knižnice

Téma: 3D príznaky
Popis: Detekcia lokálnych príznakov na 3D dátach.
Požiadavky: použitie Matlab-u alebo OpenCV knižnice

Téma: Marián Margeta Identifikácia ľudí hlbokými neurálnymi sieťami
Popis: Použitie "deep learning" metód na vybraný problém počítačového videnia.
Požiadavky:

Téma: Terézia Singerová Plochý relief
Popis: Odhad hĺbky plochého refiéfu z viacerých fotografií.
Požiadavky: použitie Matlab-u alebo OpenCV knižniceBAKALÁRKY

Časový plán

Téma: Dušan Javorek Rozpoznanie fontu v dokumentoch
Popis: Naštudovať teóriu rozpoznávania znakov. identifikovať príznaky, podľa ktorých sa dajú rozlíšiť fonty. Rozpoznať font na naskenovanom dokumente na základe identifikovaných príznakov. Porovnať s dostupnou voľnou aplikáciou.
Požiadavky: použitie Matlab-u alebo OpenCV knižnice

Last modified: March 01 2017