Vizuálna komunikácia

Predmet v študijnom odbore Manažérska informatika na Fakulta manažmentu UK. Poskytuje základné informácie o vizuálnej komunikácii a obchodnej grafike z pohľadu jej tvorcov, jej odberateľov a jej prijímateľov. Študenti sa naučia o procesoch tvorby obchodnej grafiky, naučia sa chápať uvažovanie grafického dizajnéra, budú vedieť komunikovať v tomto obore a budú vedieť zásady vizuálnej reprezentácie dát či infografiky.

Hodnotenie

Predmet je hodnotený na základe záverečného testu (70 bodov) a vypracovaného referátu (30 bodov). Výsledné hodnotenie je na základe tejto stupinice:

ABCDEFx
100 - 91 90 - 81 80 - 71 70 - 61 60 - 51 50 - 0

Referát

Každý študent individuálne vypracuje rozbor existujúcej kampane obchodnej grafiky. Analýza zohľadňuje vedomosti získané na prednáškach. Úlohou je určiť hlavnú správu kampane, jej prostriedky, dizajnérske rozhodnutia urobené v kampani. Je treba nájsť silné aj slabé miesta vizuálov, navrhnúť možné vylepšenia. Dôležité je určiť čo navzájom prepája jednotlivé vizuálne výstupy kampane, ako sa pracuje s fotografiami, či je dobre vedená pozornosť cez vizuál, ako sa pracuje s farbami, s písmom...

Kampaň si študent vyberá sám a musí zahŕňať aspoň 3 rôzne výstupy. Pod výstupom sa rozumie napr. billboard, reklamná stránka v časopise, webstránka špeciálne vytvorená pre kampaň, online banner, televízna reklama, citylight, leták, plagát...

Dĺžka referátu je 1-3 strán (500-800 slov). Referát obsahuje obrázky, o ktorých je v ňom reč alebo odkazy na online zdroje v prípade napr. videa.

Slajdy z prednášok

UPOZORNENIE: Slajdy nie sú študijný materiál. Slúžia len na pripomenutie si kostry učiva a ako miesto, kde nájdete odkazy na ďalšie zdroje.

  Názov Slajdy
01 Úvodná prednáška viscom_01_2014.pdf
02 Vizuálne vnímanie viscom_02_2014.pdf
03 O farbách viscom_03_2014.pdf
04 Dizajn loga viscom_04_2014.pdf
05 Grafický dizajn I: Rozloženie viscom_05_2014.pdf
06 Grafický dizaj II: Štýl viscom_06_2014.pdf
07 Grafický dizajn III: Písmo viscom_07_2014.pdf
08 Biznis obchodnej grafiky viscom_08_2014.pdf
09 Výstupy a technológie viscom_09_2014.pdf
10 Vizuálna reprezentácia informácií 1 viscom_10_2014.pdf
11 Vizuálna reprezentácia informácií 2 viscom_11_2014.pdf
12 Záverečný test test2013.pdf